A case of splenic hamartoma

Yukio Yamada, Haruo Iguchi, Itsurou Hayashi, Yasushi Shirozu, Hiroaki Ishikawa, Daisuke Yasuda, Takuya Tsutsumi, Tetsuhide Ito, Masaki Yokota, Akihiro Funakoshi, Takuhiro Ezaki, Motonosuke Furusawa, Hideyuki Wakasugi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'A case of splenic hamartoma'. Together they form a unique fingerprint.