Coulomb breakup reactions of 93,94Zr in inverse kinematics

Satoshi Takeuchi, Takashi Nakamura, Mizuki Shikata, Yasuhiro Togano, Yosuke Kondo, Junichi Tsubota, Tomoyuki Ozaki, Atsumi Saito, Hideaki Otsu, He Wang, Hiroyoshi Sakurai, Yukinobu Watanabe, Shoichiro Kawase, Deuk Soon Ahn, Masayuki Aikawa, Takashi Ando, Shohei Araki, Sidong Chen, Nobuyuki Chiga, Pieter DoornenbalShuichiro Ebata, Naoki Fukuda, Tadaaki Isobe, Shunsuke Kawakami, Tadahiro Kin, Shunpei Koyama, Shigeru Kubono, Yukie Maeda, Ayano Makinaga, Masafumi Matsushita, Teiichiro Matsuzaki, Shin'ichiro Michimasa, Satoru Momiyama, Shunsuke Nagamine, Keita Nakano, Megumi Niikura, Kazuyuki Ogata, Takeshi Saito, Yoshiaki Shiga, Yohei Shimizu, Susumu Shimoura, Toshiyuki Sumikama, Pär Anders Söderstrom, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Takeda, Ryo Taniuchi, Meiko Uesaka, Yasushi Watanabe, Kathrin Wimmer, Tatsuya Yamamoto, Koichi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Coulomb breakup reactions of <sup>93,94</sup>Zr in inverse kinematics'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy