Current status and problem about cadaveric liver transplantation in Japan

Hiroaki Nagano, Shigeru Marubashi, Shogo Kobayashi, Hiroshi Wada, Hidetoshi Eguchi, Masahiro Tanemura, Koji Umeshita, Yuichiro Doki, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Current status and problem about cadaveric liver transplantation in Japan'. Together they form a unique fingerprint.