Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Lung neoplasm

Ichiro Yoshino, Seiichi Fukuyama, Toshifumi Kameyama, Yasunori Shikada, Tatsuo Yoneya, Hiroatsu Baba, Makiko Tomiyasu, Ryuichi Suemitsu, Fumihiro Shoji, Masahiro Tachiishi, Atsujiro Yano, Kenji Sugio, Tetsuya Mitsutomi, Teruyoshi Ishida, Kimimasa Yasumoto

Research output: Contribution to journalReview article

Original languageEnglish
Pages (from-to)34-37
Number of pages4
JournalFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
Volume93
Issue number3 Suppl
Publication statusPublished - Mar 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

Cite this

Yoshino, I., Fukuyama, S., Kameyama, T., Shikada, Y., Yoneya, T., Baba, H., Tomiyasu, M., Suemitsu, R., Shoji, F., Tachiishi, M., Yano, A., Sugio, K., Mitsutomi, T., Ishida, T., & Yasumoto, K. (2002). Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Lung neoplasm. Fukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica, 93(3 Suppl), 34-37.