Escape hematopoiesis by HLA-B5401-lacking hematopoietic stem progenitor cells in men with acquired aplastic anemia

Mahmoud I. Elbadry, Hiroki Mizumaki, Kohei Hosokawa, J. Luis Espinoza, Noriharu Nakagawa, Yoshinori Yoshida, Takamasa Katagiri, Kazuyoshi Hosomichi, Yoshitaka Zaimoku, Tatsuya Imi, Mai Anh Thi Nguyen, Youichi Fujii, Atsushi Tajima, Seishi Ogawa, Katsuto Takenaka, Koichi Akashi, Shinji Nakao

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Escape hematopoiesis by HLA-B5401-lacking hematopoietic stem progenitor cells in men with acquired aplastic anemia'. Together they form a unique fingerprint.