Experiment on synthesis of an isotope277112 by208Pb + 70Zn reaction

Kosuke Morita, Kouji Morimoto, Daiya Kaji, Takahiro Akiyama, Sin Ichi Goto, Hiromitsu Haba, Eiji Ideguchi, Kenji Katori, Hiroyuki Koura, Hisaaki Kudo, Tetsuya Ohnishi, Akira Ozawa, Toshimi Suda, Keisuke Sueki, Fuyuki Tokanai, Takayuki Yamaguchi, Akira Yoneda, Atsushi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

122 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Experiment on synthesis of an isotope<sup>277</sup>112 by<sup>208</sup>Pb + <sup>70</sup>Zn reaction'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy