Experimental study of (p, 2p) reactions at 392 MeV on 12C, 16O, 40Ca and 208Pb nuclei leading to low-lying states of residual nuclei

Tetsuo Noro, Tomotsugu Wakasa, Takashi Ishida, Hidetomo P. Yoshida, Masahiro Dozono, Hisako Fujimura, Kunihiro Fujita, Kichiji Hatanaka, Takatsugu Ishikawa, Masatoshi Itoh, Junichiro Kamiya, Takahiro Kawabata, Yoshikazu Maeda, Hiroaki Matsubara, Masanobu Nakamura, Harutaka Sakaguchi, Yasuhiro Sakemi, Yohei Shimizu, Hiroyuki Takeda, Yuji TameshigeAtsushi Tamii, Keisuke Tamura, Satoru Terashima, Makoto Uchida, Yusuke Yasuda, Masaru Yosoi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Experimental study of (p, 2p) reactions at 392 MeV on <sup>12</sup>C, <sup>16</sup>O, <sup>40</sup>Ca and <sup>208</sup>Pb nuclei leading to low-lying states of residual nuclei'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy