Fanconi anemia and genomic instability

Hiroyuki Kitao, Yoshihiko Fujinaka, Nobuhide Kubo, Tomonori Nakanoko, Keiji Yoshinaga, Eriko Tokunaga, Hiroshi Saeki, Kazuya Endo, Masaru Morita, Yoshihiro Kakeji, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Fanconi anemia and genomic instability'. Together they form a unique fingerprint.