Flexible and printed electronics

Masatoshi Kitamura, Kenichi Goushi, Takao Ishida, Tatsuo Mori, Hiroyoshi Naito, Masaya Nogi, Kazuhito Tsukagoshi, Yukiharu Uraoka, Hirobumi Ushijima, Tsukasa Yoshida

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Flexible and printed electronics'. Together they form a unique fingerprint.