GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi-oki earthquake (MJMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan

Hiroaki Takahashi, Shigeru Nakao, Noritoshi Okazaki, Junji Koyama, Takeshi Sagiya, Takeo Ito, Fumio Ohya, Kazutoshi Sato, Yasuyoshi Fujita, Manabu Hashimoto, Yoshinobu Hoso, Teruyuki Kato, Takeshi Iinuma, Jun’ichi Fukuda, Takeshi Matsushima, Yuhki Kohno, Minoru Kasahara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi-oki earthquake (M<sub>JMA</sub> 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy