Hydrogen sulfide anion regulates redox signaling via electrophile sulfhydration

Motohiro Nishida, Tomohiro Sawa, Naoyuki Kitajima, Katsuhiko Ono, Hirofumi Inoue, Hideshi Ihara, Hozumi Motohashi, Masayuki Yamamoto, Makoto Suematsu, Hitoshi Kurose, Albert Van Der Vliet, Bruce A. Freeman, Takahiro Shibata, Koji Uchida, Yoshito Kumagai, Takaaki Akaike

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

202 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hydrogen sulfide anion regulates redox signaling via electrophile sulfhydration'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences