JAK2, MPL, and CALR mutations in children with essential thrombocythemia

Yuko Sekiya, Yusuke Okuno, Hideki Muramatsu, Olfat Ismael, Nozomu Kawashima, Atsushi Narita, Xinan Wang, Yinyan Xu, Asahito Hama, Hiroyuki Fujisaki, Toshihiko Imamura, Daiichiro Hasegawa, Yoshiyuki Kosaka, Shosuke Sunami, Yoshitoshi Ohtsuka, Shouichi Ohga, Yoshiyuki Takahashi, Seiji Kojima, Akira Shimada

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'JAK2, MPL, and CALR mutations in children with essential thrombocythemia'. Together they form a unique fingerprint.