Lipoblastomatosis on the sole showing spontaneous regression

Takamichi Ito, Eriko Itoh, Ayami Koda-Maeda, Hiromaro Kiryu, Yuichi Yamada, Toshiharu Yamashita, Yoshinao Oda, Masutaka Furue

Research output: Contribution to journalLetter

Fingerprint Dive into the research topics of 'Lipoblastomatosis on the sole showing spontaneous regression'. Together they form a unique fingerprint.