Local temperature control improves the accuracy of cardiac output estimation using lung-to-finger circulation time after breath holding

Tomoyuki Tobushi, Kazuyuki Matsushita, Kouta Funakoshi, Kazuhiro Sakai, Manabu Akamatsu, Yasuko Yoshioka, Takeshi Tohyama, Masayuki Hirose, Ryo Nakamura, Toshiaki Kadokami, Shin ichi Ando

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Local temperature control improves the accuracy of cardiac output estimation using lung-to-finger circulation time after breath holding'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences