Meeting report of the 74th Congress of the Japanese Gastric Cancer Association

Keiichi Yoshino, Kosei Hirakawa, Toshifusa Nakajima, Shigeaki Yoshida, Nagahiro Saijo, Yoshihiko Maehara, Yu Sakata, Hisakazu Yamagishi, Kimiya Takeshita, Hiroyuki Ono, Yuko Kitagawa, Seigo Kitano

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Meeting report of the 74th Congress of the Japanese Gastric Cancer Association'. Together they form a unique fingerprint.