Microscopic effective reaction theory for direct nuclear reactions

Kazuyuki Ogata, Kosho Minomo, Masakazu Toyokawa, Michio Kohno, Takuma Matsumoto, Masanobu Yahiro, Yuma Kikuchi, Tokuro Fukui, Kazuki Yoshida, Kazuhito Mizuyama

Research output: Contribution to journalConference article

Fingerprint Dive into the research topics of 'Microscopic effective reaction theory for direct nuclear reactions'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy