Production of sound waves by bacterial cells and the response of bacterial cells to sound

Michio Matsuhashi, Alla N. Pankrushina, Satoshi Takeuchi, Hideyuki Ohshima, Housaku Miyoi, Katsura Endoh, Ken Murayama, Hiroshi Watanabe, Shigeo Endo, Mikio Tobi, Yoshihiro Mano, Masao Hyodo, Torakichi Kobayashi, Tomohiko Kaneko, Sugio Otani, Susumu Yoshimura, Akira Harata, Tsuguo Sawada

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    41 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Production of sound waves by bacterial cells and the response of bacterial cells to sound'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences