Recommended comparison method for HDL-cholesterol and LDL-cholesterol measurement in serum

Yuzo Kayamori, Masakazu Nakamura, Katsuyuki Nakajima, Koji Kishi, Toshiro Hanada, Kazunori Saito, Hiroshi Matsui, Akira Miike, Takashi Yomato, Tetsuya Nejime, Atsuko Yokota, Michiko Masumoto, Taeko Hotta, Miyuki Ono, Yoshikazu Aoki, Mitsuru Seishima, Ikunosuke Sakurabayashi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Recommended comparison method for HDL-cholesterol and LDL-cholesterol measurement in serum'. Together they form a unique fingerprint.