Successful labeling of 99mTc-MDP using 99mTc separated from 99Mo produced by 100Mo(n,2n)99Mo

Yasuki Nagai, Yuichi Hatsukawa, Tadahiro Kin, Kazuyuki Hashimoto, Shoji Motoishi, Chikara Konno, Kentaro Ochiai, Kosuke Takakura, Yuichi Sato, Yukimasa Kawauchi, Norihito Sato, Akio Ohta, Hisamichi Yamabayashi, Masakazu Tanase, Saburo Fujisaki, Tomoyuki Teranaka, Nobuhiro Takeuchi, Takashi Igarashi

Research output: Contribution to journalArticle

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Successful labeling of <sup>99m</sup>Tc-MDP using <sup>99m</sup>Tc separated from <sup>99</sup>Mo produced by <sup>100</sup>Mo(n,2n)<sup>99</sup>Mo'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy