Successful rescue transplantation with desensitization procedure after primary graft failure due to donor-specific antibody

Mariko Minami, Takumi Matsushima, Yasuo Mori, Daisuke Ishihara, Fumiaki Jinnnouchi, Katsuto Takenaka, Tomoko Henzan, Goichi Yoshimoto, Akihiko Numata, Koji Kato, Takahiro Maeda, Toshihiro Miyamoto, Koichi Akashi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Successful rescue transplantation with desensitization procedure after primary graft failure due to donor-specific antibody'. Together they form a unique fingerprint.