The thoracic cage becomes flattened in the progression of pleuroparenchymal fibroelastosis

Taishi Harada, Yuji Yoshida, Yasuhiko Kitasato, Nobuko Tsuruta, Kentaro Wakamatsu, Takako Hirota, Makoto Tanaka, Naoki Tashiro, Hiroshi Ishii, Motokimi Shiraishi, Masaki Fujita, Nobuhiko Nagata, Kentaro Watanabe

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

37 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The thoracic cage becomes flattened in the progression of pleuroparenchymal fibroelastosis'. Together they form a unique fingerprint.