Thoracoscopic thymomectomy with the da Vinci computer-enhanced surgical system

Ichiro Yoshino, Makoto Hashizume, Mitsuo Shimada, Morimasa Tomikawa, Makiko Tomiyasu, Ryuichi Suemitsu, Keizo Sugimachi

Research output: Contribution to journalArticle

68 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Thoracoscopic thymomectomy with the da Vinci computer-enhanced surgical system'. Together they form a unique fingerprint.