Ultrasonic Electronics

Iwaki Akiyama, Keiji Sakai, Pak Kon Choi, Hiroyuki Hachiya, Akira Harata, Ken Ya Hashimoto, Shoji Kakio, Jun Kondoh, Subaru Kudo, Nobuki Kudoh, Minoru Kurosawa, Mami Matsukawa, Tatsuro Matsuoka, Koichi Mizutani, Kentaro Nakamura, Toshiaki Nakamura, Hirotsugu Ogi, Shinichi Takeuchi, Shin Ichiro Umemura, Yasuaki WatanabeKen Yamada, Kyuichi Yasui

    Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Ultrasonic Electronics'. Together they form a unique fingerprint.