Umbilical endometriosis

Nahoko Iwasaki, Yasutaka Mitamura, Masayoshi Nakao, Junichi Motoshita, Satoshi Takeuchi

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Umbilical endometriosis'. Together they form a unique fingerprint.