An association study of 36 psoriasis susceptibility loci for psoriasis vulgaris and atopic dermatitis in a Japanese population

Mayumi Tamari, Hidehisa Saeki, Mitsuha Hayashi, Yoshinori Umezawa, Toshihiro Ito, Osamu Fukuchi, Yoshimasa Nobeyama, Koichi Yanaba, Hidemi Nakagawa, Yuichiro Tsunemi, Toyoaki Kato, Sayaka Shibata, Makoto Sugaya, Shinichi Sato, Yayoi Tada, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Kouji Ebe, Emiko Noguchi, Shigeharu FujiedaTamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Tomomitsu Hirota

研究成果: Contribution to journalArticle査読

本文言語英語
ジャーナルJournal of Dermatological Science
DOI
出版ステータス受理済み/印刷中 - 2014

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 生化学
  • 分子生物学
  • 皮膚病学

引用スタイル