Cultivation of nori (Porphyra yezoensis) and coastal environment

Takashi Ishimaru, Satoquo Seino, Akinori Hino, Masahiro Notoya, Seitoku Kudoh, Yoshio Kawamura, Takehiko Manabe, Kyosuke Niwa, Shigeyoshi Okamoto, Tetsuya Nishikawa, Yutaka Hori, Takatoshi Ueda, Mitsuru Fuseya, Tatsuya Seki, Kenichi Koga, Kouichirou Ookushi, Hiroyuki Araki, Hiroyuki Yamanishi, Yusho Aruga

研究成果: Contribution to journalArticle

元の言語英語
ページ(範囲)417-433
ページ数17
ジャーナルNippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition)
69
発行部数3
出版物ステータス出版済み - 5 1 2003
外部発表Yes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Aquatic Science

これを引用

Ishimaru, T., Seino, S., Hino, A., Notoya, M., Kudoh, S., Kawamura, Y., Manabe, T., Niwa, K., Okamoto, S., Nishikawa, T., Hori, Y., Ueda, T., Fuseya, M., Seki, T., Koga, K., Ookushi, K., Araki, H., Yamanishi, H., & Aruga, Y. (2003). Cultivation of nori (Porphyra yezoensis) and coastal environment. Nippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition), 69(3), 417-433.