Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Colonic neoplasms

Yoshihiko Maehara, Yoshihiro Kakechi, Yasutoku Emi, Yasushi Sumiyoshi, Kazue Kimura, Yoichi Ikeda, Kaoru Kitamura, Shinji Ono, Yosuke Adachi, Masaki Mori, Yoichiro Hiramoto

研究成果: Contribution to journalReview article査読

本文言語英語
ページ(範囲)12-15
ページ数4
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
93
3 Suppl
出版ステータス出版済み - 3 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル