Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Liver neoplasms

Mitsuo Shimada, Tadashi Shirabe, Shinji Tanaka, Takashi Maeda, Yoichi Yamashita, Tatsuya Rikimaru, Hideji Tsujita, Shinichiro Maehara, Norifumi Harimoto, Yasuji Ikeda, Hidesuke Ashidate, Toru Utsunomiya, Takuhiro Esaki, Toshiya Furuta, Takashi Sonoda, Takashi Matsumata, Kenji Takenaka, Takayoshi Kanematsu

研究成果: Contribution to journalReview article査読

本文言語英語
ページ(範囲)16-19
ページ数4
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
93
3 Suppl
出版ステータス出版済み - 3 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル