Departmental review of surgical cases in the last 17 years: Lung neoplasm

Ichiro Yoshino, Seiichi Fukuyama, Toshifumi Kameyama, Yasunori Shikada, Tatsuo Yoneya, Hiroatsu Baba, Makiko Tomiyasu, Ryuichi Suemitsu, Fumihiro Shoji, Masahiro Tachiishi, Atsujiro Yano, Kenji Sugio, Tetsuya Mitsutomi, Teruyoshi Ishida, Kimimasa Yasumoto

研究成果: Contribution to journalReview article査読

本文言語英語
ページ(範囲)34-37
ページ数4
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
93
3 Suppl
出版ステータス出版済み - 3 2002

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル