Fanconi anemia and genomic instability

Hiroyuki Kitao, Yoshihiko Fujinaka, Nobuhide Kubo, Tomonori Nakanoko, Keiji Yoshinaga, Eriko Tokunaga, Hiroshi Saeki, Kazuya Endo, Masaru Morita, Yoshihiro Kakeji, Yoshihiko Maehara

研究成果: Contribution to journalReview article査読

本文言語英語
ページ(範囲)115-122
ページ数8
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
99
6
出版ステータス出版済み - 6 2008

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

引用スタイル