[The control of respiratory organ motion in the field of radiology: the viewpoint of a radiation oncologist].

Katsumasa Nakamura, Tadamasa Yoshitake, Kotaro Terashima, Tomonari Sasaki, Saiji Ohga, Kaori Asai, Keiji Matsumoto, Hidenari Hirata, Makoto Shinoto, Satoshi Yoshidome, Shigeo Anai, Yoshiyuki Shioyama, Hiroshi Honda

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

元の言語英語
ページ(範囲)477-482
ページ数6
ジャーナルNihon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi
70
発行部数5
DOI
出版物ステータス出版済み - 5 2014

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

これを引用