Visionary Approach to Neurosurgery

Koji Iihara, Masahiro Mizoguchi, Koji Yoshimoto, Tetsuro Sayama, Toshiyuki Amano, Kimiaki Hashiguchi, Megumu Mori, Ataru Nishimura, Nobutaka Mukae, Yoichiro Kawamura

研究成果: Contribution to journalReview article査読

本文言語英語
ページ(範囲)65-70
ページ数6
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
106
4
出版ステータス出版済み - 4 1 2015

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル